ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST
Assessment of a Project to Improve the Quality of Reading, Writing and Analytical Thinking in Basic Education Level Assessment Using the CIPPIEST Assessment Model
อนันตชัย ทองปาน
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
โครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยกระดับการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมมี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม 2 ฉบับ มีลักษณะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 1 ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.49 - 0.86 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 2 ได้ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.41 - 0.90 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และ 2) แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
The project to improve the quality of reading, writing and analytical thinking in basic Education level, conducted by the Faculty of Education Rambhai Barni Rajabhat University, was a very important and useful project. The researcher was interested in evaluating the project using the CIPPIEST assessment model. The objectives were: 1) to assess the project to improve the quality of reading, writing and analytical thinking in basic education levels, and 2) to study guidelines to promote the enhancement of reading, writing and critical thinking of students in Basic Education level, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. The research used mixed research process of both quantitative and qualitative methods. There were 3 sample groups cousisting of: project administrators, project workers and project participants. There were 2 types of data collecting tools: 1) two questionnaires, Issue 1, questionnaire with a discrimination of 0.49 - 0.86 and a reliability of 0.98. Issue 2, questionnaire with a discrimination of 0.41 - 0.90 and a reliability of 0.97, and 2) interview form. Data was analyzed by: mean, standard deviation and content analysis.
การประเมินโครงการ, CIPPIEST Model, การอ่าน, การเขียนและคิดวิเคราะห์
Project evaluation, CIPPIEST Model, reading, Writing and critical thinking
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-18 13:33:46