ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Leadership of School Administrators Affecting the Internal Supervision in Schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast
จรินทร์ อุตสาหะ
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2564
การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีภาวะผู้นำ ยังต้องรับบทบาทเป็นผู้นิเทศภายในของสถานศึกษาอีกหน้าที่หนึ่งด้วย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหาร สถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 341 คน ใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.68 - 0.96 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
In order for school management to achieve the objectives of the school, school administrators, in addition to having leadership, must also take the role of an internal supervisor of the school. The purposes of this research were: 1) to study the leadership of school administrators; 2) to study internal supervision; 3) to study the relationship between leadership factors and internal supervision in educational institutions; 4) to create forecasting equations for how leadership styles affect internal supervision in schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast. The sample consisted of 341 administrators and teachers in schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast in the academic year 2562 and was selected by multi-step randomization. The instrument used in this research was a 5-rating scale questionnaire about the leadership of school administrators affecting the internal supervision of schools under the Office of Non-formal and Informal Education in the Northeast. It had a discrimination of between 0.73 - 0.96 and an overall reliability of 0.97. The statistics used in the data analysis were: mean, standard deviation, Pearsons product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis
การศึกษานอกระบบ, ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายในสถานศึกษา
Non-formal education, Leadership, Internal supervision
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2021-08-17 14:34:09