ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
The Ethical Characteristics of Students at Makham Sansern School from Makham District in Chanthaburi.
พระไพศาล รกฺขิตธมฺโม (อิ่มผอง)
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ คุณลักษณะทางจริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมด้านครอบครัว และสภาพแวดล้อมด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ จํานวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe)
The purposes of this research were : 1) to study ethical characteristics of students at Makham Sansern School from Makham District in Chanthaburi. 2) to compare students’ levels of ethical behaviors at Makham Sansern School. This study was critically classified by personal factors, family environment and social surrounding. The sample groups of this study were 165 students at Makham Sansern School. The data were gathered through a questionnaire and analyzed with statistical techniques, including percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s test.
จริยธรรม,นักเรียน,จันทบุรี
Ethical,Student,Chanthaburi
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:31:39