ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
A Study on Morale of Technical College Teachers under the Office of Vocational Education Commission
ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู สังกดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จําแนกตามเพศ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และที่ตั้งสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ปีการศึกษา 2554 จํานวน 257 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ แบบสอบถามมีค่าอํานาจจําแนกอยูระหว่าง 0.77 - 0.79 และมีค่าความเชื่อมันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.79 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe′)
The purposes of this research were to study and compare the morale of teachers in the office of vocational education commission. The distinguish were a gender, experience and location of colleges. The sample of this research consisted of 257 teachers in Rayong,Chanthaburi and Trat technical college. The equipment to collect the data is the 5 rating - scale questionnaire consisting of 40-items. Its differentiation and reliability were 0.77 - 0.79 and 0.79 respectively. The statistics based on data analysis, including percentage of the average value standard deviation, t-test, One-way ANOVA and when were found significantly difference at .05 level will multiple comparisons by Scheffe′ method to analysis the data.
ขวัญและกำลังใจ,ข้าราชการครู,อาชีวศึกษา
Morale,Teacher,career and technical education
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:49:43