ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี
Use of small business radio to promote the marketing of One Tumbon One Product (OTOP) entrepreneurs in Chanthaburi Provinces
จุฑามาศ อินทร์จันทร์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2563
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี ผ่านเครื่องมือทางการตลาด 5 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยบุคคล และด้านการตลาดทางตรงโดยใช้สื่อวิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ อันนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรีในอนาคต โดยการวิจัยเชิงปริมาณทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้แบบสอบถามการใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรีกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ชุด
The research aims to study the use of small business radio to promote the marketing of One Tumbon One Product (OTOP) entrepreneurs in Chanthaburi Provinces, through using 5 marketing tools such as advertising, public relations, marketing promotion, personal selling, and direct marketing. Small business radio is used as the main role to reach customers for making OTOP awareness and various services that can lead to developing marketing communications of OTOP entrepreneurs in the future. This research conducted quantitative methods by using a questionnaire about the use of small business radio to promote the marking of One Tambon One Product (OTOP) products in Chanthaburi Province. The sample was a group of 400 entrepreneurs from 10 districts of Chanthaburi Province.
ธุรกิจขนาดเล็ก, หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
small business, OTOP
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2022-07-21 08:59:33