ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทอินทรีย์ในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเข้าสู่ ISO 14001
The development of an industrial organic waste management system in a tapioca starch factory to meet ISO 14001
วงเดือน สุมารทอง
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2562
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทอินทรีย์ในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ 3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทอินทรีย์ในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าสำรวจโรงงาน เก็บข้อมูลเชิงเอกสาร การปฏิบัติงานตามสภาพจริง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
This study has three main objectives: 1) to study the guidelines for industrial organic waste management in a tapioca starch factory according to ISO 14001, 2) to study the problem of waste from a tapioca starch production system that does not comply with ISO 14001, and 3) to develop an industrial organic waste management system in a tapioca starch factory to meet the ISO 14001. The data ware collected from: factory surveys, related documents, actual operations and in-depth interviews.
แป้งมันสำปะหลัง, การจัดการของเสีย, โรงงานอุตสาหกรรม, ISO 14001
Industrial waste management, Tapioca starch factory, ISO 14001
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-07-30 11:03:17