ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน : พื้นที่ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
The Model of Community Tourist Attraction Based Learning Management : Case Study of Bang Ka Ja Sub – district Chanthaburi Province.
วราภรณ์ แพทย์รังษี
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นําชุมชนตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 178 คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
The purposes of this study are 1) to examine the community context in Bang Ka Ja Sub – district in Chanthaburi 2) to study the community tourist attraction based learning management in the area of Bang Ka Ja Sub –district in Chanthaburi. The research populations were selected from the 10 village of Bang Ka Ja Sub – district in Chanthaburi. The sample group was the group of 10 villages headmen, sub – district headmen, and the brainstorming group of 20 community leaders, senior people, the long time residents, and many people from different occupations such as teachers, folk scholars, and community members.
การจัดการเรียนรู้,จันทบุรี
Learning management,Chanthaburi
แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 11:18:17