ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University influencing students’ decision to enroll in the Bachelor’s degree program
ณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์
สาขาการจัดการการสื่อสาร
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2562
เนื่องอัตราการเกิดของประชากรลดลงและอัตราการเติบโตของประชากรไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ในอัตราที่สูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเริ่มจะลดลง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงมีความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นในการรักษาระดับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ในปัจจุบันหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ศึกษาการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่ารูปแบบใดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำรวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสำรวจเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ขณะที่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้สำรวจอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครี่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 400 คน จาก 10 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Low birth rates in Thailand have caused the population to become an ageing society. Consequently universities are under increasing pressure to maintain the number of students enrolling. Currently, various university are trying to determine what elements of marketing communications strategy and brand image of university successfully influence students’ decision to enroll in the Bachelor’s Degree program. The objective of this thesis is to analyze the marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University and to explore the influence of marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University that affects students’ decision to enroll in the Bachelor’s Degree program. The research conducts mixed methods combining qualitative and quantitative methods. Qualitative method is utilized for analyzing the marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University by collecting data from documentary research and in-depth interviews. Quantitative method is applied for exploring the influence of marketing communications strategy and brand image of Rambhai Barni Rajabhat University that affects students’ decision to enroll in the Bachelor’s Degree program. The data were collected from 400 first-year students registering for the 10 faculties of Rambhai Barni Rajabhat University in the 2018 academic year.
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, ภาพลักษณ์
Marketing communications strategy, Brand image
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-14 09:36:21