ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การพัฒนาแหล่งพลังงานเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเตาเผาแกลบ
Development of energy source for paddy dryer with rice husk furnace
เรวิช บุตรพรม
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2556
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แหล่งพลังงานจากเตาเผาแกลบ เลือกใช้เตาเผาแกลบแบบเตาตะกรับผสบกบเตาแบบไซโคลนและเครื่องอบแห้งแบบหมุนเวียน ทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกที่อุณหภูมิลมร้อน 120, 140 และ 160 องศาเซลเซียส เวลาในการอบ 20, 30 และ 40 นาที เวลาพักข้าว 8 เท่าของเวลาอบ
The objective of this research is to develop a drying machine for paddy rice by utilizing energy source from a rice husk furnace. By selecting the combination of grate type and cyclone-type rice husk furnaces with a forced convection oven, the test was conducted at 120, 140 and 160°C with drying time set at 20, 30 and 40 minutes and the rest time for the rice was 8 times of the drying time and the result was that as follows.
เครื่องอบแห้ง
Paddy Dryer
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2015-09-16 09:33:42