ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงรมแผ่นยางพาราแบบมีส่วนร่วมสหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยาง วังพรหม จำกัด จังหวัดจันทบุรี
Study and development of participatory management of smoked rubber sheet house of Wang Saem Rubber Fund Cooperative Limited and Wang Prom Rubber Fund Cooperative Limited, Chanthaburi Provinces
บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค รวมถึงลักษณะของกระบวนการ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และกำหนดรูปแบบขอบเขตให้มีความเหมาะสมกับโรงรมยางพาราทั้ง 2 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการบริหารงานและขอบเขตงานประกอบด้วยคณะกรรมการ ดําเนินงาน 4 ฝ่าย คือ ประธานโรงรม รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร รองผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด รองผู้จัดการฝ่ายผลิต สําหรับปัญหาและอุปสรรค แบ่งได้ทั้งหมด 5 ด้านคือ ด้านบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงินการบัญชีและด้านสิ่งแวดล้อม
This research aims to study problems and obstacles including aspects concerning processes as well as analysis of factors contributing to operation and determining appropriate method and scope for both Rubber Smokehouses. The research found that organization of the management structure and scope of work consisted of 4 sections of operation committee ; chairman of the smoked rubber sheet house, administration manager marketing manager and manufacturing manager. Regarding the problems and obstacles devided into 5 issues; personnel, marketing, manufacturing, finance and accounting and environment. Factors for contributing in successful cooperatives were internal and external factors.
การบริหารจัดการ, แผ่นยางพารา, สหกรณ์กองทุนสวนยาง
Management, Rubber sheet, Agricultural cooperative
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-25 15:56:39