ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
The relationship between the transformation leadership style of school administrators and teacher is job satisfaction in school of under Chanthaburi Educational Service Area 1
สมหมาย โอภาษี
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู 2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครู และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ที่คัดเลือกมาด้วยด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้โรงเรียนเป็นชั้นของการสุ่ม จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
The objectives of this research were to study 1) the level of transformational leadership styles of school administrators 2) the level of teacher’s job satisfaction in school and 3) the relationship between transformational leadership styles of school administrators and teacher’s job satisfaction in school. The sample was 310 teachers. The research was stratified random sampling. The research instruments were 5 rating scale questionnaires with alpha-coefficient. The statistics used for data analysis and hypothesis testing were mean, standard deviation, validity, reliability and Pearson is Product Moment Correlation Coefficient.
ผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ภาวะผู้นำ
Administrator, School administrators, Leadership
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-08 13:55:59