ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Transformational leadershipof school administrator affecting students quality as basic educational standard
ยุวดี แก้วสอน
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) สมการพยากรณ์แสดงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The objectives of thisresearch wereto study l) thelevelof transformational leadership of schooladministratorand students quality as basic educational standard 2) the relationship betweentransformational leadership of school administrator with students quality as basic educational standardand 3) the forecast between transformationa leadership of school administrator with students quality as basic educational standard.
ผู้บริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ภาวะผู้นำทางการศึกษา
Administrator, School administrators, Educational leadership
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-08 10:06:16