ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A study of administration according to good governance of administrators of vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces.
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด จํานวน 234 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.75 และมีค่าความเชื่อมัน เท่ากับ 0.81 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe)
The purposes of this research were to study and compare administration according to good governance of the vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. The sample used in this study include teachers in the vocational colleges in Rayong, Chanthaburi and Trat provinces. 234 people with means of proportional stratified random sampling. The instruments used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.22-0.75 and the reliability was 0.81. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation, t-test, One-way analysis of variance (One-way ANOVA) and when were found significantly different at the 0.05 level will multiple comparisons by Scheffe is method to analyses the data.
ธรรมาภิบาล, ผู้บริหาร, ผู้บริหารโรงเรียน
Good governance, Administrator, School administrators
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-08 09:45:47