ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Peoples requirement toward the service of the municipality in Makham Sub-district, Chanthaburi Province
พัชมณฑ์ ฤทธิชัย
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของเทศบาลในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง จำนวน 379 คน เครื่องมือทื่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe-s Method)
The purposes of this research were 1) to study the People-s requirement toward the service of the municipality in Makham Sub-district, Chanthaburi province. 2) To study affecting factors on people-s requirement toward the service of the municipality in Makham sub-district, Chanthaburi province. The sample group in this research was 379 people from seven places of Makham sub-district, Chanthaburi province. The instrument was a 5 rating scale questionnaire with the reliability of 0.91. The statistics used were percentage, means, standard deviation, t-test and F-test, Pairwise tests with Scheffe-s Method.
เทศบาล, การปกครองท้องถิ่น
Municipality, Local government
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 15:02:19