ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
Potential development of personnel in vocational school in Rayong Province : a case study of Rayong Technical College in Rayong Province.
ปริยาภัทร ศรีเพชร
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง และ 2) เปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้ จํานวน 202 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test
This research aimed 1) to study the potential development in work performance of staff in the vocational sector in Rayong based on a case study of Rayong Technical College, and 2) to compare the potential development in work performance of the staff in Rayong Technical College. The research sample of 202 people was classified by gender, age, education, and position. The descriptive statistics were frequency, percentage, standard deviation, t-test and F-test.
บุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนา, โรงเรียนอาชีวศึกษา
Educational personnel, Development, Vocational school
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 14:08:52