ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
A study the role of internal supervision of administrations in basic school at Rayong Chanthaburi and Trat provinces
ปนัดดา ศิริพัฒนกุล
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ์ การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ 9 ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 358 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง ของเชฟเฟ่ (Scheffe)
This research was to study and compare the role of internal supervision of the administrations of Basic Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces by experienced practitioners and the size of the school .The samples used in this study consisted of 358 teachers in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces by random stratified proportionate. The instrument used to collect the data a 5 – rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.21 to 0.83 and the reliability was at 0.88. The statistical analysis used were percentage, mean and standard deviation. t-test, and one-way analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffe is method to analyses the data.
การนิเทศการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา
Educational supervision, School administrators
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 13:43:34