ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก
The comparision of critical thinking and learning achievement of grade 9 students between instruction by using the six thinking hats and graphic organizers technique
ทิวาร์ ศรนรินทร์
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 2) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก และ 3) เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบกับผังกราฟิก
The purposes of this research were: 1) to compare the critical thinking and learning achievement of grade 9 students before and after instruction by using the six thinking hats technique 2) to compare the critical thinking and learning achievement of grade 9 students before and after instruction by using the graphic organizers technique and 3) to compare the critical thinking and learning achievement of grade 9 students between the experimental groups using the six thinking hats and graphic organizers technique.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้, ผังกราฟิก
Achievement, Learning management, Graphic
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 10:10:27