ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI และเทคนิค TGT
The comparison of learning achievement in mathematics on geometric of prathomsuksa VI students between The cooperative learning by using TAI and TGT teaching method
กฤษกร สุขอนันต์
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2558
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement of Prathomsuksa VI students before and after using cooperative learning TAI teaching method 2) to compare the learning achievement of Prathomsuksa VI students before and after using cooperative learning by using TGT teaching method 3) to compare the learning achievement of Prathomsuksa VI students between the group base on the cooperative learning by using TAI and TGT teaching method.
วิชาคณิตศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Mathematics, Learning achievement
อินธิรา สังคีรี แก้ไขล่าสุด 2016-02-05 09:43:31