ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
Factors Affecting the Decision in Choosing Carloan from AAM Capital Service Company Limited in Chanthaburi Province.
จตุพล รุ่งเรือง
สาขาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 3) เปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท AAM จัดไฟแนนซ์
The aims of this research are: 1) to study the use of Car Loan from AAM Capital Service co.,Ltd in the Chanthaburi province. 2) to identify factors that influence the decision to use a credit Car Loan from AAM Capital Service company limited in Chanthaburi Province 3). to compare the factors that influence the decision to use Car Loan from AAM Capital Service company limited in the area of Chanthaburi province.
สินเชื่อ,รถยนต์,ทะเบียนรถยนต์
Finance,car,Loan
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-18 10:45:35