ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายการข้อมูลวิทยานิพนธ์

การจัดการพลังงานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Electrical Energy Management in Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University
กฤษณะ จันทสิทธิ์
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์
2556
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง วิเคราะห์หาแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและวิเคราะห์ความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของห้องสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการศึกษาจะใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 Btu จํานวน 1 เครื่องและหลอดไฟชนิด T8 จํานวน 16 หลอด ห้องที่ใช้ศึกษามีขนาด 84 ตารางเมตร การศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการประหยัดพลังงานด้วยการลดเวลาการทํางานและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า (การล้างเครื่องปรับอากาศและการเปลี่ยนหลอดไฟ)
The objectives of this research are to study the characteristics of the electrical power consumption of the air-conditioned and lighting systems and to analyse in order to find the approaches for energy saving as well as the economical engineering vakue of such systems that have been installed in the office of the Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences of Rambhai Barni Rajabhat University. The study was conducted on the subjects that consisted of a 36,000 BTU air-conditioning unit and16 T-8 type light bulbs. The size of the room, that was used for this research, was 8 square meters (m 2.). There was a two-tier test, one with the emphasis on the reduction of working hours whilst the other focused on the enhancement of the subjects efficiency (e.g. cleaning the air-conditioning system and replacing the light bulbs).
พลังงานไฟฟ้า,การจัดการ
Electrical Energy,Management
แก้ไขล่าสุด 2015-12-01 15:05:57